Bezpieczeństwo danych

Ogólna Klauzula Informacyjna

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” oraz Szkoła Podstawowa przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – adres: ul. Hawajska 14a, 02-776 Warszawa.

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy: sekretariat@slo4.edu.pl, telefonicznie pod numerem tel. 22 641 26 34 lub 22 644 62 60 lub pisemnie na w/w adres siedziby administratora.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować na adres mailowy: rodo@slo4.edu.pl

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: przepisy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), przepisy ustawy o systemie oświaty, statut oraz inne związane z działalnością Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” i Szkoły Podstawowej przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Pani/Panu również prawo do ograniczenia przetwarzanych danych lub wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych na zasadach określonych w RODO.

Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

  • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  • wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” lub Szkołę Podstawową przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 4 im. Batalionu AK „Parasol”.

Zgłoszenia do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: rodo@slo4.edu.pl