Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2022-2023

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Cele działań samorządu uczniowskiego to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2022/2023 tworzą:

  • Tomasz Stolarczyk z kl. 4c
  • Łucja Strzałkowska z kl. 1b
  • Franciszek Dela z kl. 8A

Opiekunem samorządu jest prof. Adam Hohendorff

 

=> Zobacz tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

aktualizacja: 15.10.2022 r.