Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski na Hawajskiej tworzą wszyscy uczniowie liceum i szkoły podstawowej.

Cele działań samorządu uczniowskiego to:

a) przekazywanie potrzeb społeczności uczniowskiej Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej;

b) obrona praw ucznia i czuwanie nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązków szkolnych;

c) pomoc w prowadzeniu dialogu w konfliktach między uczniami i/lub nauczycielami;

d) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole i w środowisku uczniowskim;

e) organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym, naukowym, sportowym.

Kadencja władz samorządu trwa 1 rok.

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w kadencji 2023/2024 tworzą:

  • Maurycy Stefaniak z klasy 3C – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
  • Zoja Ciesielska z klasy 8A – Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Opiekunem samorządu jest

=> Zobacz tekst Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

aktualizacja: 21.09.2023 r.