Wyniki rekrutacji do liceum

Ogłaszamy wyniki końcowe procesu rekrutacji zewnętrznej do klas pierwszych liceum, które utworzymy od 1 września 2023 r. Komunikat zawiera pełne wyniki z podziałem na część pisemną i część ustną egzaminów wraz z podaniem progów kwalifikujących do przyjęcia do szkoły, jak również listę rezerwową.

=> Pełne wyniki rekrutacji do klas 1 liceum (pobierz plik PDF)

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 95 punktów oraz na świadectwie z ostatniej klasy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania – spełnili warunki przyjęcia do klasy 1. liceum. Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) do podpisania umowy o kształcenie. Ze względu na trwające egzaminy maturalne wejście do szkoły jest ograniczone – stąd umowa o kształcenie może być wysłana do Państwa w wersji elektronicznej.

Procedura przyjęcia ucznia do liceum:

1) Podpisanie umowy o kształcenie – prośby o przesłanie pliku umowy prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl;

2) Do 19 maja 2023 r. umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu (lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły);

3) W ciągu 3 dni od podpisania umowy przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 2000 zł na konto Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – numer konta bankowego: 27 1240 1125 1111 0000 0345 1821.

Brak spełnienia tych warunków do 19 maja 2023 r. jest równoznaczny z rezygnacją ze szkoły. Na wolne miejsce zostanie wówczas przyjęty kandydat z listy rezerwowej.

Dyrektor Szkoły składa podpis na umowie o kształcenie po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie liceum. Wówczas jeden egzemplarz podpisanej umowy mogą Państwo odebrać z sekretariatu szkoły lub na Państwa prośbę może zostać wysłany tradycyjną pocztą.

Prosimy Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na zapisy umowy o kształcenie dotyczące opłaty rezerwacyjnej w sytuacji nie rozpoczęcia nauki w naszym liceum lub rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali od 80 do 94 punktów znajdują się na liście rezerwowej. W miarę zwalniania się wolnych miejsc na liście przyjętych do liceum będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub mailowo i realizować listę rezerwową, nawet do końca sierpnia 2023 r.