Wyniki rekrutacji do liceum

Ogłaszamy wyniki końcowe procesu rekrutacji zewnętrznej do klas pierwszych liceum, które utworzymy od 1 września 2024 r. Komunikat zawiera pełne wyniki z podziałem na część pisemną i część ustną egzaminów wraz z podaniem progów kwalifikujących do przyjęcia do szkoły, jak również listę rezerwową.

=> Pełne wyniki rekrutacji do klas 1 liceum (pobierz plik PDF)

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali co najmniej 98 punktów oraz na świadectwie z ostatniej klasy otrzymali co najmniej dobrą ocenę zachowania – spełnili warunki przyjęcia do klasy 1. liceum. Zapraszamy rodziców (opiekunów prawnych) do podpisania umowy o kształcenie. W maju ze względu na trwające egzaminy maturalne wejście do szkoły będzie ograniczone – stąd umowa o kształcenie może być wysłana do Państwa w wersji elektronicznej.

Procedura przyjęcia ucznia do liceum:

1) Umowa o kształcenie – prośbę o przesłanie pliku umowy prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@slo4.edu.pl;

2) Do 14 maja 2024 r. umowę podpisaną w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do szkoły w godzinach pracy sekretariatu (lub pozostawić w kopercie u dozorcy szkoły) – termin na dostarczenie podpisanej umowy o kształcenie jest krótszy, z uwagi na to, że wyniki rekrutacji zostały opublikowane ponad trzy tygodnie wcześniej;

3) W ciągu 3 dni od podpisania umowy przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata należy wpłacić opłatę rezerwacyjną w wysokości 2300 zł na konto Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Batalionu AK „Parasol” – numer konta bankowego: 32 1020 1169 0000 8502 0886 5836.

Brak spełnienia tych warunków do 14 maja 2024 r. jest równoznaczny z rezygnacją ze szkoły. Na wolne miejsce zostanie wówczas przyjęty kandydat z listy rezerwowej.

Dyrektor Szkoły składa podpis na umowie o kształcenie po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie liceum. Wówczas jeden egzemplarz podpisanej umowy mogą Państwo odebrać z sekretariatu szkoły lub na Państwa prośbę może zostać wysłany tradycyjną pocztą.

Prosimy Państwa o szczególne zwrócenie uwagi na zapisy umowy o kształcenie dotyczące opłaty rezerwacyjnej w sytuacji nie rozpoczęcia nauki w naszym liceum lub rezygnacji z nauki w trakcie roku szkolnego.

Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy w procesie rekrutacji uzyskali od 88 do 97 punktów znajdują się na liście rezerwowej. W miarę zwalniania się wolnych miejsc na liście przyjętych do liceum będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie lub mailowo i realizować listę rezerwową, nawet do końca sierpnia 2024 r.